Area of research  : Production engineering/Processing studies
HIKIJI Rikio
KIUCHI Masamitsu
MATSUMURA Kengo
NAGAI Yoshinori
OHASHI Takahiro