Area of research  : Communication/Network engineering
AIHARA Takeshi
HATANAKA Hideyuki
HONDA Makoto
INASAKA Kazuko
KATO Kentaro
KODAMA Motoi
SATO Masatoshi
TANIZAWA Ken
TATEWAKI Shiho
YAMAZAKI Koichi