Area of research  : Neurophysiology/General neuroscience
AIHARA Takeshi
AOKI Ryo
ISOMURA Yoshikazu
MATSUDA Tetsuya
MATSUMOTO Kenji
MIYATA Toru
OKUMURA Tetsu
PHILLIPS,Adam Nathaniel
SAKAGAMI Masamichi
SAKAI Yutaka
SAMEJIMA Kazuyuki
SASAKI Hiroshi
TAKAHASHI Hidehiko
TAKAHASHI Muneyoshi
TAKEI Tomohiko
TANAKA Hiroki