Area of research  : Plant protection science
ASADA Shinichi
ICHIKAWA Naoko
KOMATSU Ken
ONO Masato
WATANABE Kyoko