Area of research  : Applied microbiology
ISHIZAKI Takayuki
KURAHASHI Midori
NAKAJIMA Yuichi
NISHIYAMA Yoshitaka
YOSHIMURA Yoshitaka