Area of research  : Food science
KOIZUMI Akiko
Lee Younju
NAKAJIMA Yuichi
TABUCHI Toshihito
TOMITA Shinichi
YATSUNAMI Kazuhisa